AYNİ - NAKDİ YARDIM

                                                                                

Sosyal Yardım

Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişilere ve ailelere kaynakların yeterliliği ölçüsünde yapılan ayni ve nakdi yardımları kapsamaktadır.

Yardımdan Kimler Yararlanır

· Korunma kararlı   kuruluşta bakılan çocuklardan ailesi yanında bakılabilecek olanlar,
· Korunma kararlı sırada bekleyen çocuklar;
· Hakkında korunma kararı alınmak talebiyle başvuruda bulunulup, korunma kararı alınmaksızın ekonomik destek ile ailesi yanında bakılabilecek durumda olan çocuklar,
· Doğal afetler nedeniyle ekonomik yoksunluk içine düşmüş olan aileler veya yakınlarını kaybederek kimsesiz ve korunmasız kalmış kişiler,
· Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayatı tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan kişiler,
· Korunma kararı olup da yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle Yetiştirme Yurtlarından ayrılan çocuklar,
Korunma kararı olmamakla birlikte eğitimine devam edemeyecek durumda olan ilk ve orta öğretim öğrencileri,
Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinde,kişinin yaşadığı bölgenin sosyoekonomik özellikleri göz önünde bulundurulur. Bu çerçevede kişinin asgari yaşam seviyesine ulaşması amacıyla sorununu çözümleyebileceği süreler içinde (1 yıl ve daha uzun süreli) veya geçici nitelikte ve değişen miktarda yardım sağlanır.

Ayni ve Nakdi Yardımda Öncelikler

Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinde, ailelerin ekonomik yoksunluğu nedeniyle;
Korunma kararlı, kuruluşta bakılmakta iken, ayni nakdi yardımla desteklenerek ailesi veya yakınları yanında bakımları sağlanan çocuklar,
Korunma kararlı olup, kuruluşlarda yer olmadığı için sıraya alınmış olup, ayni nakdi yardımla desteklenerek ailesi veya yakınları yanında bakılan çocuklar,
Yaş sınırlarını tamamları nedeniyle Yetiştirme Yurtlarından ayrılan gençler,
Ailenin ekonomik yoksunluğu nedeniyle korunma kararı talep edilen, ayni nakdi yardımla desteklendiği için korunma kararından vazgeçirilerek ailesi veya yakınları tarafından bakılan çocuklara öncelik tanınır.

Nasıl Yararlanılır

Bir dilekçe ile İl ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvurulur. Sosyal çalışmacı müracaatçı ile bir ön görüşme yapar. Durumunun ayni-nakdi yardıma uygun olduğu kanısına varıldığı takdirde müracaatçı için bir dosya açılır. Sosyal çalışmacı tarafından müracaatçı hakkında sosyal inceleme yapılır. Sosyal inceleme sonucunda yardım yapılmasına karar verilen kişiler için yardım işlemleri başlatılır.

Hizmetten Yararlanacaklardan İstenilen Belgeler

· Nüfus kayıt örneği
· İkametgah İlmuhaberi
· Öğrenci ise öğrenim belgesi
Gerek görülmesi durumunda diğer makam ve kişilerden alınacak bilgi ve belgeler.

Yardım Çeşitleri

· Geçici ayni-nakdi yardımlar,
· 1 yıl süreli nakdi yardımlar,
Uzun süreli nakdi yardımlar,

Yardım Yapmaya Yetkili Makamlar

· Genel Müdür
· Vali ve Kaymakam
İl ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü

Tanımlar

Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, tıbbi araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araçları gibi sosyal inceleme raporuyla müracaatının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımıdır.
Nakdi Yardım: Sosyal inceleme raporu sonucunda müracaatçının ihtiyacına göre verilecek para yardımıdır.
Sosyal Yardım Miktarı: En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %40 'dır. Bu miktar 2011 yılı Şubat ayı itibariyle 235,43 TL 'dir. Devlet memuru aylığındaki değişmelere göre bu miktarda değişmektedir.